Detalji obuke

Home   /   BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA I BEZBEDNO RUKOVANJE OPASNIM MATERIJAMA

Informacije obuke

 • Seminar:Bezbedan transport opasnog tereta I bezbedno rukovanje opasnim materijama
 • Predavač:Stručnjak Inspektorata za rad sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti inspekcijskog nadzora.
 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Datum:19. maj
 • Vreme:od 10 do 16h
 • Cena: 11.500

BEZBEDAN TRANSPORT OPASNOG TERETA I BEZBEDNO RUKOVANJE OPASNIM MATERIJAMA

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA  (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2010 i 104/2016)

 • Мedjunarodni sporazumi
 • Uprava za transport opasnog tereta
 • Ambalaža za transport opasnog tereta
 • Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom, ţelezniĉkom i vodnom saobraćaju
 • Obaveze uĉesnika u transportu opasnog tereta
 • Transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju
 • Transport opasnog tereta u železničkom saobraćaju
 • Transport opasnog tereta u vodnom saobraćaju
 • Transport opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju
 • Nadzor nad primenom Zakona o transportu opasnog tereta
 • Kaznene odredbe

 

O NADZORU I BEZBEDNOM RUKOVANJU OPASNIM MATERIJAMA:

 • Opasne materije
 • Propisana dokumentacija – bezbednosni list
 • Evidencija o opasnim materijama koje se koriste u toku rada
 • Preventivne mere za bezbedan I zdrav rad pri radu sa hemijskim materijama
 • Primeri iz prakse

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija iznosi 11.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo dodatne popuste od 5%, kao i za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.