Poslovne vesti

Home   /   Poslovne vesti   /   Jačanje međusektorske saradnje zemalja sliva reke Drine

Jačanje međusektorske saradnje zemalja sliva reke Drine

U saopštenju za medije na sajtu Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, i pisanju portala Balkan Green Energy News, predstavljeni su rezultati neksus procene za sliv reke Drine.

U organizaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE) i Međunarodne komisije za sliv reke Save (Savska komisija), u Sarajevu je održana treća i završna radionica o proceni medjusobne povezanosti (neksus) voda-hrana- energetika-ekosistemi i prednostima prekogranične saradnje u slivu reke Drine. Radionica, održana 19. i 20. aprila, deo je projekta “Ozelenjavanje ekonomskog razvoja na zapadnom Balkanu kroz primenu neksus pristupa i identifikovanje prednosti prekogranične saradnje”, koji se Sprovodi u okviru Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Konvencija o vodama).

Projekat je finansiralo italijansko Ministarstvo za životnu sredinu, kopno i more, a uz podršku UNECE Sekretarijata. Cilj projekta je da se ojača saradnja triju zemalja u slivu reke Drine i poboljša održivost dosadašnjih praksi upravljanja resursima sliva.

Radionica u Sarajevu, čiji je domaćin bilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (BiH), okupila je međunarodne i domaće stručnjake iz tri susedne zemlje – Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Bila je to prilika da se predstave rezultati neksus procene, te da se revidiraju zaključci i preporuke i definišu mogući sledeći koraci sa različitim resornim ministarstvima i predstavnicima civilnog društva iz zemalja sliva.

Prethodne dve radionice, održane u Podgorici u aprilu 2016. godine i u Beogradu u novembru 2016. godine.

Neksus pristup je participativni proces za zajedničku identifikovanje problema i dijalog zasnovan na analizi.Studija je pokazala da bi se koordinacijom rada postojećih brana u slivu reke Drine ne samo omogućilo bolje upravljanje rizikom od poplava, nego i poboljšala nacionalna energetska sigurnost i mogućnosti izvoza električne energije, te dugoročno doprinelo smanjenju godišnje emisije gasova sa efektom staklene bašte, bez ugrožavanja proizvodnje električne energije bilo kojeg od postojećih postrojenja. Energetska efikasnost trebalo bi da ima ključnu ulogu u optimizaciji proizvodnje i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Na lokalnom nivou potrebno je tehnološki i u praksi modernizovati poljoprivredni sektor, te preinačiti proizvodnju, kao i prihode. Kako je dalje navedeno u saopštenju koje je nakon radionice objavio UNECE, prikazani rezultati pokazuju da postoje različite mogućnosti za poboljšanje životnog standarda kombinacijom promocije lokalnih, visoko kvalitetnih poljoprivrednih proizvoda sa eko-turizmom, i/ili sa proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, uključujući i proizvodnju iz biomase. Održiviji energetski razvoj je od ključnog značaja i treba biti shvaćen kao prilika. U Studiji je predloženo ažuriranje studija izvodljivosti nove hidroenergetske infrastrukture i vrednovanje uticaja novih projekata u svim sektorima u slivu sve tri države, te na životnu sredinu uopšte.

Izvor: UNECE, Balkan Green Energy News

U Sarajevu predstavljeni rezultati neksus procene za sliv reke Drine