Detalji obuke

Home   /   Nove obaveze poslodavaca u suzbijanju COVID 19

Informacije obuke

 • WEBINAR:25. nivembar 2020. godine od 12h
 • Predavač:Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom nadzoru.
 • Kotizacija:8.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Nove obaveze poslodavaca u suzbijanju COVID 19

Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu sa dugogodišnjim iskustvom u inspekcijskom nadzoru

Od početka pandemije koja je u Srbiji proglašena 19. marta 2020. godine, donet je niz normativnih akata koji regulišu postupanje u uslovima pandemije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti i zaštite zdravlja stanovništva.

U poslednja dva meseca, tri akta su izmenjena usvajanjem novih obaveza za poslodavce:

 1. Uredba o merama za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19
 2. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima
 3. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i pirenja epidemije zarazne bolesti

 

* Uredba o merama  za sprečavane i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 doneta je i primenjuje se od 7. maja 2020. godine, pri čemu su najnovije izmene ove Uredbe donete u oktobru 2020. godine. Njima se određuju odgovarajuće mere za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kao i uslovi, način sprovođenja, izvršioci i sredstva za sprovođenje tih mera.

* Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (“Sl. glasnik RS”, broj 96/2010 i 115/2020) je izmenjen i dopunjen, a novine se primenjuju od 19.9.2020. Ove novine predviđaju obavezu nove procene rizika od nastanka povreda ili oštećenja zdravlja zaposlenih za sva radna mesta na kojima postoji mogućnost izlganja zaposlenih biološkim štetnostima, donesu izmene i dopune Akt o proceni rizika i preduzmu sve preventivne mere propisane Pravilnikom.

Ovaj Pravilnik su u obavezi da primenjuju  poslodavci kod kojih se obavljaju poslovi pri kojima postoji mogućnost izlaganja biološkim štetnostima:

 • Rad u postrojenjima za proizvodnju hrane
 • Rad u poljoprivredi
 • Poslovi pri kojima dolazi do kontakta sa životinjama i/ili proizvodima životinjskog porekla
 • Rad  u zdravstvu, uključujući i odeljenja za izolaciju i mrtvačnice
 • Rad u kliničkim, veterinarskim i dijagnostičkim laboratorijama, osim u dijagnostičkim mikrobiološkim laboratorijama
 • Rad  u postrojenjima za odlaganje otpada
 • Rad  u pogonima za prečišćavanje otpadnih voda
 • Poslodavci imaju nove obaveze vezane za primenu naedenog pravilnika

* Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti koji se primenjuje od jula 2020. godine propisuju se preventivne mere koje je poslodavac dužan da primeni radi sprečavanja pojave i širenja zarazne bolesti i otklanjanja rizika  za bezbedan i zdrav rad zaposlenih, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini.

 

Za neizvršavanje ovih obaveza, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, predviđene su novčane kazne od 800.000 do 1.000.000 za poslodavac sa svojstvom pravnog lica, 400.000 do 500.000 dinara za privatne preduzetnike, a kaznom od 50.000 dinara kazniće se direktor, odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca.

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

 • Kotizacija za učešće iznosi  8.500 dinara (+PDV)
 • Za dva i više učesnika odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22