Detalji obuke

Home   /   Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom

Informacije obuke

 • Naziv webinara:Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom -nusproizvod i prestanak statusa otpada-
 • Datum i vreme:07. avgust 2020. od 10 do 14h
 • Kotizacija:8.500 + pdv

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom

Ekspert sa dugogogodišnjim iskustvom iz oblasti upravljanja otpadom; dipl. inž. tehnologije, Master

Izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, uvele su niz novih zakonodavnih rešenja koja se između ostalog odnose i na prava i obaveze svih subjekata sistema upravljanja otpadom. 

PROGRAM SEMINRA:

Novine koje su stupile na snagu su sledeće:

1.Uvođenje dva nova pravna instituta: 

 • “prestanak statusa otpada” – pojedine vrste otpada prestaju da budu otpad nakon tretmana i ispunjenja propisanih tehničkih uslova i
 • “nusproizvod” – proizvodni ostatak iz proizvodnog procesa koji može da se koristi ukoliko je upisan u Registar nusproizvoda.

 

2. Jačanje principa hijerarhije upravljanja otpadom, kroz:

 • Prevenciju stvaranja otpada (donošenjeprograma prevencije stvaranja otpada i utvrđivanje mera prevencije koje utiču na opšte uslove stvaranja otpada, na dizajn, proizvodnju, distribuciju, potrošnju i fazu upotrebe proizvoda)
 • Priprema za ponovnu upotrebu – preduslov za dalje uređenje i razvoj sistema za reparaciju proizvoda
 • Reciklažu – potrebno je organizovati preduzimanje mera kojima se obezbeđuje visok kvalitet reciklaže – uspostavljanje odvojenog sakupljanja otpada
 • Ostale operacije ponovnog iskorišćenja otpada
 • Odlaganje otpada
 • Registraciju trgovac/posrednik u oblasti upravljanja otpadom

 

3. Jedinice lokalne samouprave u obavezi su da obezbede uslove za sledeće postupanje sa otpadom:

 • Selekcija i odvojeno sakupljanje otpada radi reciklaže
 • Centri za sakupljanje otpada iz domaćinstva
 • Evidencija divljih deponija
 • Evidencija i projekti sanacije i rekultivacije postojećih nesanitarnih deponija – smetlišta
 • Sporazum sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave o lokaciji za izgradnju i rad postrojenja za tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada na svojoj teritoriji

 

Cilj seminara: Učesnici seminara će dobiti značajne informacije koje se tiču prava, obaveza, odgovornosti i novih razvojnih mogućnosti generalno svih proizvođača/vlasnioka otpada, operatera sistema upravljanja otpadom  prema novoj važećoj zakonskoj regulativi, odnosno  najnovijim Pravilnicima koji su usvojeni  u predhodnom periodu. Seminar će pružiti bolje razumevanje i pojašnjenje primene prava i obaveza navedenih subjekata sistema upravljanja otpadom sa pravnog, kao i sa  implementacionog aspekta – posledica njihove primene/neprimene.

Učesnicima će biti pružena mogućnost da iznesu svoje predloge i pravce za unapređenje sistema upravljanja otpadom, u svim segmentima radi efikasnije i efektivnije implementacije.

Kome je seminar namenjen: Subjektima – proizvođačima otpada i licima odgovornim za upravljanje otpadom, subjektima čija je delatnost tretman otpada, direktorima i menadžerima javnih komunalnih preduzeća.

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 8.500 dinara (+ PDV)
 • Za avansnu uplatu odobravamo 20% popusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs ili nas kontaktirajte putem brojeva telefona +381 11/655 83 05, 064/821 33 20, 064/821 33 21, 064/821 33 22

Za sve informacije stojimo na raspolaganju!