Detalji obuke

Home   /   Primena podzakonskih akata Zakona o računovodstvu

Informacije obuke

 • Webinar:9, 10. i 11. decembar 2020. godine od 12-16h
 • Predavač:Mira Đukić, ovlašćeni revizor
 • Kotizacija:8.500, 12.000 i 16.000 u zavisnosti od broja prijavljenih dana za učešće - detalji na stranici

Primena podzakonskih akata Zakona o računovodstvu

Ova trodnevna obuka je namenena računovođama iz privrednih društava, drugih pravnih lica i pružalaca računovodstvenih usluga, revizorima, poreskim inspektorima, državnim revizorima i svim drugim licima koja u svom poslu morjau da primenjuju podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o računovodstvu (“Službeni glasnik RS”, broj 73/2019).

Polaznici obuke će dobiti sve informacije o podzakonskim aktima koja su doneta u skladu sa Zakonom o računovodstvu kao i sa Pravilnikom za mkro i druga pravna lica.

Obuka se sprovodi kombinacijom teorijskog i praktičnog rada, uz primere dobre prakse. Tokom nastave primenjuje se stalna interakcija sa učesnicima obuke.

Predavač je Mirjana Đukić, ovlašćeni revizor.

 

NASTAVNI PROGRAM

1) Primena podzakonskih akata Zakona o računovodstvu – 9.12.2020. godine od 12-16h

 • Uvodni deo
 • Prikaz promena u pravilnicima
 • Obveznici primene Pravilnika
 • Struktura Pravilnika
 • Opšta računovodstvena načela i kvalitativna obeležja finansijskih izveštaja
 • Računovodstvene politike
 • Promena računovodstvenih procena
 • Računovodstvene greške
 • Događaji nakon izveštajnog perioda
 • Neuplaćeni upisani kapitial
 • Dugoročna nematerijalna imovina
 • Dugoročna materijalna imovina
 • Investicione nekretnine
 • Biološka sredstva
 • Kratkoročni plasmani i potraživanja
 • Zalihe materijala, robe, gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje
 • Stalna imovina namenjena prodaji i prestanak poslovanja
 • Gotovinski ekvivalenti i gotovina
 • Aktivna vremenska ograničenja

2. Pravilnik za mikro i druga  pravna lica – 10. i 11. decembar 2020. godine od 12-16h

 • Kapital
 • Dugoročna rezervisanja
 • Obaveze
 • Pasivna vremenska razgraničenja
 • Državno dodeljivanje
 • Prihodi i rashodi
 • Poslovni prihodi i rashohdi
 • Finansijski prihodi i rashodi
 • Ostali prihodi i rashodi
 • Obelodanjivanja u Napomenama uz finansijske izveštaje
 • Odgovori na pitanja učesnika u vezi sa pređenom materijom.

 

KOTIZACIJA, PRIJAVA I POPUSTI:

Prijavu je moguće izvršiti na prvi nasavni dan, na drugi i treći nastavni dan, ili na celu obuku u trajanju od tri dana.

 • Kotizacija za učešće na prvom nastavnom danu iznosi 8.500 (+PDV)
 • Kotizacija za učešće na drugom i trećem nastavnom danu iznosi 12.000 (+PDV)
 • Kotizacija za učešće na sva tri nastavna dana (cela obuka) iznosi 16.000 (+PDV)

U sva tri slučaja odobravamo 5% popusta  za uplate u roku od 5 dana; Za dva i više učesnika odobravamo dodatne popuste.

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05 064/821 33 22