Detalji obuke

Home   /   Devizno poslovanje

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:23. decembar 2021. godine od 10h
 • Predavač:Branka Đorđević, Ministarstvo finansija
 • Kotizacija i popusti:11.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Devizno poslovanje

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija Republike Srbije

DEVIZNO POSLOVANJE: RAZLIČITI ASPEKTI OBAVLJANJA PLATNIH TRANSAKCIJA SA INOSTRANSTVOM I U DEVIZAMA U REPUBLLICI, OBUHVATAJUĆI I ALTNERNATIVNE NAČINE PRESTANKA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA; DEPOZITNI POSLOVI REZIDENATA U INOSTRANSTVU; PRIBAVLJANJE JEMSTVA OD NEREZIDENATA; DRUGE AKTUELNOSTI U DEVIZNOM POSLOVANJU

 

O obuci “Devizno poslovanje”: Primena propisa o deviznom poslovanju od posebnog značaja dolazi do izražaja kod realizacije finansijskog efekta posla sa inostranstvom, zbog čega će polaznici seminara imati priliku da se upoznaju sa uslovima i načinom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom, slučajevima u kojima se platni promet u Republici može vršiti u devizama, kao i alternativnim načinima prestanka potraživanja i dugovanja u poslovanju sa inostranstvom.

Polaznici će biti upoznati i sa slučajevima i uslovima za otvaranje računa kod banke u inostranstvu, te držanjem deviznih sredstava na tim računima, sa posebnim naglaskom na depozitne poslove domaćih privrednih subjekata u inostranstvu.

Pored navedenog, polaznici seminara će biti upoznati sa načinom na koji je deviznim propisima uređeno pitanje pribavljanja jemstva nerezidenta i to kako po tekućim, tako i po kapitalnim poslovima iz Zakona o deviznom poslovanju.

Najzad, na savetovanju će polaznici biti upoznati sa aktuelnim stavovima koji su zauzeti u vezi sa primenom propisa o obavljanju platnog prometa sa inostranstvom i strnaim ulaganjem.

 

Predavač: Branka Đorđević, Ministarstvo finansija

 

NASTAVNI PROGRAM obuke “Devizno poslovanje”:

1) Obavljanje platnog prometa sa elementom inostransti:

 • platni promet sa inostranstvom
 • platni promet u efektivnom stranom novcu
 • platni promet u Republici u devizama

2) Alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja u poslovanju sa inostranstvom

 • slučajevi u kojima se može vršiti prebijanje dugovanja i potraživanja
 • način vršenja poslova prebijanja dugovanja i potraživanja
 • slučajevi u kojima se može vršiti prenos ptoraživanja i dugovanja
 • način obavljanja poslvoa prenosa potraživanja i dugovanja
 • način i bitna dokumentacija za vršenje naplate od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu

3) Depozitni poslovi rezidenata u inostranstvu:

 • vrste depozitnih poslova
 • uslovi i način obavljanja depozitnih poslova rezidenata u inostranstvu
 • postupak pribavljanja odobrenja za držanje deviza na računu kod banke u inostranstvu i postupanje u slučaju prestanka važenja odobrenja
 • obaveza izveštavanja

4) Pribavljanje jemstva od nerezidenta:

 • slučajevi u kojima je pribavljanje jemstva od nerezidenta obaveza
 • slučajevi u kojima je pribavljanje jemstva od nerezidenta pravo ili mogućnost koje imaju rezidenti

5) Ostale aktuelnosti iz oblasti deviznog poslovanja

 • aktuelne obaveze izveštavanja
 • novi elementi i modeli obrazaca naloga za naplatu i naloga za plaćanje, sa pitanjima iz prakse
 • aktuelni stav po pitanju valute u kojoj se može vršiti strano ulaganje.

 

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 11.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322