Detalji obuke

Home   /   Devizno poslovanje – šta je novo

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel Šumadija
 • Vreme:3. septembar 2021. godine od 10 časova
 • Predavač:Branka Đorđević, Ministartvo finansija RS
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Devizno poslovanje – šta je novo

KONTROLA DEVIZNOG POSLOVANA; OBAVEZE IZVEŠTAVANJA; NAČINI IZMIRIVANJA OBAVEZA I NAPLATE POTRAŽIVANJA; DEVIZNI PREKRŠAJI; DRUGE NOVINE U PROPISIMA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Prelaskom kontrole na Narodnu banku Srbije, u devizno poslovanje rezidenata i nerezidenata su uvedeni i određeni novi aspekti njenog sprovođenja. Pored toga, kroz više podzakonskih propisa o deviznom poslovanju, rezidentima su nametnute brojne obaveze izveštavanja, koje se vrši po različitim osnovama, na različit način i u različitim rokovima.

Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa bitnim aspektima kontrole deviznog poslovanja, ovlašćenjima lica koje vrši kontrolu, ali i pravima i obavezama koje imaju kao subjekti kontrole, što će im omogućiti da u propisanim rokovima i na propisani način preduzmu radnje na koje su ovlašćeni. Istovremeno, sumarni osvrt na obaveze izveštavanja o deviznim poslovima ima za cilj da predupredi neželjene protivpravne radnje obveznika izveštavanja u obavljanju deviznih poslova.

Problemi sa kojima se privredni subjekti sreću u poslovanju sa inostranstvom dodatno su otežani zbog elementa inostranosti i u uslovima globalne pandemije. Na seminaru, učesnici će se upoznati sa mogućnostima koje pružaju propisi o deviznom poslovanju ukoliko postoje objektivne ili subjektivne smetnje (kao što su prebijanje dugovanja i potraživanja ili prenos potraživanja i dugovanja nastalih u poslovanju sa inostranstvom).

Polaznicima će biti predstavljeno i više aktuelnih izmena i dopuna propisa kojima se uređuju uslovi i način obavljanja platnog prometa sa inostranstvom. Dodatno, upoznaćemo vas sa bitnim karakteristikama nekih od najčešćih deviznih prekršaja u praksi, s ciljem da stečeno znanje iskoristite u praksi i time optimizujete mogućnosti za zakonnsko i pravilno obavljanje deviznih poslova.

 

Predavač:

Branka Đorđević, Ministarstvo finansija Republike Srbije

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

 • Predmet kontrole
 • Načini vršenja kontrole
 • Obaveze subjekta u postupku kontrole
 • Ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;
 • Onemogućavanje vršenja kontrole i posledice
 • Vrste akata koja se donose u kontroli

2) Obaveze izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom

 • Izveštavanje u poslovanju sa inostranstvom
 • Izveštavanje o poslovima sa hartijama od vrednosti
 • Izveštavanje o kretidnim poslovima sa inostranstvom
 • Izveštavanje o depozitnim poslovima rezidenata u inostranstvu
 • Izveštavanje o menjačkim poslovima

3) Načini izmirivanja obaveza i naplate potraživanja

 • Deviznim propisima predviđeni načini prestanka potraživanja i dugovanja
 • Slučajevi u kojima se može vršiti prebijanje dugovanja i potraživanja
 • Način vršenja poslova prebijanja dugovanja i potraživanja
 • Slučajevi u kojima se može vršiti prenos potraživanja i dugovanja
 • Način obavljanja poslova prenosa potraživanja i dugovanja
 • Način i bitna dokumentacija za vršenje naplate od drugog nerezidenta, odnosno plaćanje drugom nerezidentu

4) Najčešći devizni prekršaji u praksi sa kraćim osvrtom na devizno-dokumentarni aspekt

 • Devizni prekršaji po kommercijalnim kreditima i zajmovima iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju
 • Devizni prekršaji po poslovima prebijanja dugovanja i potraživanja
 • Devizni prekršaji po poslovima prenosa potraživanja i dugovanja
 • Devizni prekršaji u vezi sa obavezzom izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
 • Devizni prekršaji po depozitnim poslovima koje rezidenti obavljaju u inostranstvu

5) Aktuelnosti u propisima o deviznom poslovanju i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

 • Uslovi za davanje trajnog naloga za nplatu iz inostranstva
 • Novi elementi i modeli obrazaca naloga za naplatu i naloga za plaćanje
 • Novi i sopunjeni osnovi za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom

 

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo popust od 5%
 • Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322