Detalji obuke

Home   /   GDPR / ZZPL – iskustva, problemi, izazovi

Informacije obuke

 • Vebinar (preko ZOOM platforme):26. januar 2022. godine od 10 časova
 • Predavač:Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za primenu GDPR regulative i usaglašenost sa ZZPL RS (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:11.000 (+PDV); detalji o popustima na stranici

GDPR / ZZPL – iskustva, problemi, izazovi

PRAKTIČNA REŠENJA SA GOTOVIM MODELIMA, TEMPLEJTIMA, PROCEDURAMA I KORACIMA

Nakon više od tri godine od početka primene General Data Protection Regulations (GDPR) i dve godine od usvajanja i primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, i dalje se javljaju brojni problemi i nejasnoće u njihovom usaglašavanju.

Cilj i ishodi seminara: Obuka koju realizujemo će omogućiti sticanje ključnih znanja o iskustvima u primeni relevantnih zahteva GDPR/ZZPL iz prakse za uspešno usaglašavanje sa GDPR/ZZPL zahtevima. Polaznici seminara će dobiti ključna iskustva iz primene GDPR/ZZPL u protekle tri godine, od stupanja na snagu, naon grejs perioda, kao i neka značajnija iskustva iz primee ZZPL u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na potrebu usaglašavanja kompatibilnosti GDPR i PECR Direktive EDPB, odnosno ZZPL i Zakona o elektronskim komunikacijama (“Sl. glasnik RS”, br. 44/2010, 60/2013 – odluka US, 62/2014 i 95/2018).

Praktična znanja: Polaznici će dobiti praktična znanja u formi priloga sa praktičnim instrukcijama, principima, modelima (templejtima), koracima procesa i procedura za zaštitu podataka o ličnosti i implementaciju GDPR/ZZPL zahteva i to:

 • Načine efikasne i efektivne izrade obaveznih i preporučenih dokumenata za  zaštitu podataka o ličnosti i usaglašavanje sa GDPR/ZZPL
 • Modele  za integrisanu Procenu rizika infromacione bezbednosti (IB) i aktivnosti obrade (AO) za podatke o ličnosti
 • Modele za Procenu uticaja zaštite podataka o ličnosti na prava i slobode fizičkih lica (DPIA)
 • Razumevanje nekih uslova za DPIA (obaveznu procenu, automatizovano odlučivanje, profilisanje, primenu sistema veštačke inteligencije i mašinskog učenja, itd)
 • Značaj i mesto primene koncepta Podrazumevane i predefinisane z aštite privatnosti i Recitala GDPR u ZZPL
 • Zahtevi za IT industriju, softverske proizvode i alate za menadžment incidenta informacione bezbednosti i podataka o ličnostima, itd…

Sadržaj priloga: Lista dokumenata za GDPR/ZZPL usaglašavanje; Ključni koraci procesa za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL; Kontrolna lista GDPR usaglašenosti; Model SoA dokumenta za ISMS sertifikaciju (Standard, SRPS ISO/IEC 27001:2014), i model Int SoA dokumenta (Standard ISO/IEC 27701:2018 i SRPS ISO/IEC 27701:2019); proces i modeli za procenu integrisanog rizika IB i AO za podatke o ličnosti; Alati za Registar AO podataka o ličnosti i brojni drugi prilozi koji bitno olakšavaju proces usaglašavanja sa GDPR/ZZPL, itd…

 

Predavač: Prof. dr Gojko Grubor, ekspert za zaštitu  podataka i informacija u računarskim sistemima i mrežama, digitalnu forenziku i upravljanje procesima u informacionim sistemima.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1. Iskustva, problemi i izazovi usaglašavanja sa GDPR/ZZPL u EU/RS

a) Korisnička prihvatljivost zahteva GDPR/ZZPL u praksi

b) Vremenski najzahtevnije aktivnosti za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL

c) Značaj proaktivne pripreme za usaglašavanje sa GDPR/ZZPL (procena rizika)

d) Neka iskusutva i problemi primene GDPR/ZZPL u EU/RS

e) Najčešća nerazumevanja zahteva GDPR/ZZPL u praksi usaglašavanja:

 • automatizovana obrada sa,
 • koncept i  razlozi za DPIA,
 • automatizovana obrada i profilisanje
 • transfer podataka
 • mogućnosti odgovora na zahteve lica čiji se podaci obrađuju za brisanje podataka
 • ključni zahtevi za usaglašavanje PECR (EU Direktive 2002/58/EC, Privacy and Electronic Communications Regulations, 2002, ažurirana 2009 sa GDPR – iz usaglašenog nacrta u EDPB 5.1.2021)

2. Metodologija i alati za integrisanu Procenu rizika IB i AO za podatke o ličnosti

a) Metodologija integrisane procene i tretmana rizika (ISO/IEC 27005:2018; SRPS ISO/IEC 27005:2019)

b) Model (templejt) alata za integrisanu procenu rizika

c) Zapisi integrisane procene rizika

d) Plan i projekat tretmana rizika

e) Katalog rizika – Excel templejt

f) Katalog TOKM za tretman rizika – izvori mera (kontrola) za tretman procenjenog rizika za podatke o ličnosti (Anex A ISMS standardad (114 kontrola); NIST SP 800: 54 i 54 (oko 90 kontrola)

 

__________________________________________________

Način realizacije, kotizacija i popust:

Kotizacija iznosi 11.000 (+PDV). Nastava se prati preko ZOOM platforme. Svi prijavljeni učesnici će dan ranije dobiti link za pristup platformi, a na dan realizacije nastave, biće dostavljen i kompletan materijal.

Popust:

 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta.

 

Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322