Detalji obuke

Home   /   Bezbednost i zdravlje na radu – Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru. Kontrolne liste. Odgovornosti i sprovođenje mera

Informacije obuke

 • Naziv seminara:Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru
 • Datum:24.01.2019.
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Vreme:od 14 do 19h
 • Cena: sa popustom 6.240

Bezbednost i zdravlje na radu – Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru. Kontrolne liste. Odgovornosti i sprovođenje mera

Ispektorakt za rad

U toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru pripremljene su različite analize, metodologije i studije koje se odnose na oblast inspekcijskog nadzora sa raznovrsnim i sadržajnim preporukama. Ove preporuke su pretočene u smernice i preporuke Кoordinacione komisije, koja je u međuvremenu imala živu aktivnost usmerenu na unapređenje rada i koordinacije inspekcija. U okviru Кoordinacione komisije utvrđene su i druge inicijative, koje se tiču unapređenja rada i koordinacije inspekcija, posebno u odnosu na poverene poslove inspekcijskog nadzora.

Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) je u međuvremenu donet, propisujući niz novih pravnih instituta i zakonskih rešenja u oblasti upravnog postupka i upravnog postupanja, što zahteva usaglašavanje i u oblasti inspekcijskog nadzora, prema prirodi i svrsi inspekcijskog nadzora, pre svega kroz usaglašavanje odredaba sistemskog Zakona o inspekcijskom nadzoru sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku.

Zakon o inspekcijskom nadzoru je  blisko povezan i oslonjen na druge sistemske zakoneZakon o policiji („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 63/09 – US, 92/11 i 64/15), Zakon o prekršajima („Službeni glasnik RS“, br. 65/13, 13/16 i 98/16 – US), Zakonik o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 i 55/14), Кrivični zakonik („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14 i 94/16), koji su menjani i dopunjavani u međuvremenu, što je uslovila određena usaglašavanja i prilagođavanja odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru.

U toku je priprema jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije: e-Inspektor, koji treba omogući poslove elektronske uprave u oblasti inspekcijskog nadzora, čineći inspekcijske poslove u oblasti procene rizika, planiranja i vršenja inspekcijskog nadzora, razmene podataka i koordinacije inspekcija suštinski efikasnijim, delotvornijim i modernijim. Uspostavljanje e-Inspektora zahteva određene izmene i dopune u Zakonu o inspekcijskom nadzoru.

Navedene zakonodavne, institucionalne i informaciono – upravljačke aktivnosti, razvoj prakse i potreba za unapređenjem inspekcijske i povezane pravne prakse i, uopšte, oblasti inspekcijskog nadzora, uključujući uvođenje određenih novih, savremenih instituta i rešenja, sa svoje strane dovodi do potrebe za izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, a koje su trenutno aktuelne.

 

KLJUČNE TEME:

 • Nove кontrolne liste za inspeкcijsкi nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Integrisani inspeкcijsкi nadzor i nadzor nad primenom Zaкona o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti ( nova kontrolna lista u skladu  sa izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, a  koje su u primeni od 7.jula 2018.godine)
 • Primeri izvršenih inspeкcijsкih nadzora povodom povreda na radu.
 • Odgovornost za sprovođenje mera za bezbedan i zdrav rad – odgovornost poslodavca, direкtora i drugih odgovornih lica, кao i lica za bezbednost i zdravlje na radu i zaposlenih;
 • Praкtična primena Zaкona o bezbednosti i zdravlju na radu i podzaкonsкih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • RADIONICA; PITANJA I ODGOVORI.

 

KOTIZACIJA I POPUSTI; PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće iznosi  7.800 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • 20% popusta za avansne uplate. Kotizacija sa popustom iznosi 6.240 RSD.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20