Detalji obuke

Home   /   Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Informacije obuke

 • Predavači:Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:20.09.2018
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Upravljanje otpadom sve više dobija na značaju i samim tim se od operatera zahteva da se sve aktivnosti u postupku rada sprovode u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Zakonom o upravljanju otpadom bezbedno i odgovorno. Pooštreni su uslovi u pogledu kontrole ispunjenosti uslova za izgradnju i rad postrojenja sa ciljem usklađivanja sa propisanim standardima i izbegavanja grešaka iz prethodnog perioda.

Poseban akcenat je stavljen na izmeni procedura za izdavanje dozvola kako bi se ispunile obaveze propisane Zakonom i saglasno tome usvojena su dva nova dokumenta objavljena u  “Sl. glasniku Republike Srbije” broj 038 od 18.05.2018. godine:

 • PRAVILNIK o izmenama pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada
 • PRAVILNIK o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje otpada

U isto vreme da bi se unapredilo funkcionisanje upravljanje otpadom doneta je U R E D B A o bližim uslovima (“Službeni glasnik RS”, broj 25 od 30. marta 2018) koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovima i načinu raspodele sredstava, kriterijumima i merilima za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, načinu praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i drugim pitanjima od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije kojom su propisani uslovi za korišćenje finansijskih sredstava kao i način praćenja korišćenja dobijenih sredstava sa ciljem podsticanja operatera da vrše veći stepen ponovnog iskorišćenja otpada i reciklaže i samim tim efikasnije dostizanje nacionalnih ciljeva.

 

Polaznici seminara će dobiti pojašnjenja i konkretne odgovore koja se tiču prava i obaveza operatera proistekla iz usvojenih propisa.

PROGRAM:

 1. Šta predstavlja klasifikacija i kako se primenjuje;
 2. Postupak klasifikacije operatera koja postaje obavezujuća u postupku upravljanja otpadom a odnosi se na operacije ponovnog iskorišćenja otpada (R operacija) i deponovanja otpada (D operacija);
 3. Koje su novine u procedurama za izdavanje dozvola za postrojenja za tretman otpada ili pri prekograničnom kretanju otpada;
 4. Pripremu dokumentacije u postupku pribavljanja dozvola za upravljanje otpadom;
 5. Kompletnoj i efikasnoj pripremi za nadzor inspekcije u postupku kontrole ispunjenosti uslova pri pribavljanja dozvola.

 

Klasifikacija operatera je naročito važna obzirom da se očekuje usvajanje novih propisa kojima treba da se utvrde posebne mere (podsticaji, subvencije, depoziti i njihovo refundiranje) za dodelu podsticajnih sredstava.

Seminar je koncipiran da se kroz direktnu interaktivnost sa predavačem razjasne nedoumice i nađu odgovori koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.


INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za  iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike. Za učesnike iz regiona kotizacija iznosi 90EUR.
 • Popusti:  5% za uplatu izvršenu u roku od 5 dana od prijavljivanja ; dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/ 821 33 20, obrazovanje@bsavet.rs