Detalji obuke

Home   /   PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA (uključujući i PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA)

Informacije obuke

 • Seminar:PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA I ANALIZA RIZIKA (uključujući i PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA)
 • Predavači:Dr Dejan Ninković, Mašinski fakultet, sertifikovni ekspert RBI/RCM i Oliver Mitić, sudski veštak
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum :24, 25. i 26. april 2018. godine
 • Vreme:od 10h do 16,30h
 • Cena: I blok 19.500 , II blok 12.500 Kotizacija za ceo program 29.500

PRIMENA EVROPSKE DIREKTIVE O MAŠINAMA (uključujući i PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI MAŠINA)

Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCM i Oliver Mitić , sudski veštak

Zašto učestvovati?

Prema Evropskoj Direktivi o mašinama 2006/42/EZ (stupila na snagu krajem 2009. godine, (izmena i dopuna 2009/127/ЕЗ) ,u slučaju neželjenih situacija (incidenata/akcidenata),  odgovorno je lice koje mašinu stavlja na tržište. U Srpsko zakonodavstvo ova Direktiva je transponovana kroz Pravilnik o bezbenosti mašina, objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 13/10 od 12. marta 2010. godine, koji je stupio na snagu 20. marta 2010. godine, sa izmenama i dopunama (novim pravilnikom) u Pravilniku o bezbenosti mašina, objavljenom u “Službenom glasniku RS”, broj 58/2016, koji je stupio na snagu 30. juna 2016. godine, a počeo da se primenjuje od 1. septembra 2016. godine, pri čemu se, u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu, što je, takođe, u skladu sa: 

ZAKONOM O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009)  – Pregled kaznenih odredbi (Članovi 36-40):

• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – isporučilac – Član 36
• Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara i preduzetnik – isporučilac – Član 36
• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – proizvođač, odnosno njegov zastupnik – Član 37
• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – uvoznik – Član 38
• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – distributer – Član 39
• Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – vlasnik proizvoda – Član 40

ZAKONOM O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009) – Pregled kaznenih odredbi (Članovi 22-25):

• Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice – proizvođač – Član 22
• Novčanom kaznom od 300.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice – distributer – Član 23
• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – proizvođač – Član 24
• Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – distributer – Član 25

Stoga, posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi. u odnosu na Pravilnik.

Takođe, ovakve, ili slične transpozicije, sa istim principom raspodele odgovornosti, ili su već urađene ili se očekuje da u najskorije vreme budu uvedene u zakonodavstva zemalja iz regiona.

Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, proizvođačima, kao i nadležnim inspekcijskim organima.

 

Program obuhvata dva nastavna bloka:

PRVI NASTAVNI BLOK: (datumi: 24. i 25. april, 10:00-16:30h) MAŠINSKA DIREKTIVA – TEHNIČKI ASPEKTI 

1.dan TEORIJSKE OSNOVE:

 1. Direktive novog pristupa
 2. Oznaka usaglašenosti
 3. Ocena usaglašenosti (Moduli, Uloga standarda, Imenovana tela, Deklaracija o usaglašenosti,Deklaracija o ugradnji)
 4. Oblast primene MD
 5. Oblast primene MD – Aneks IV
 6. Međusobni odnos direktiva
 7. Uputstvo za upotrebu i Tehnička dokumentacija
 8. Označavanje mašine
 9. SRB vs EU (zakonodavna osnova)
 10. Radionica: Vaša pitanja-naši odgovori

2.dan PRAKTIČAN RAD

 1. Analiza primera DoU i DoUg – praktičan rad
 2. MD ili LVD – praktičan rad
 3. Pripada li Aneksu IV – kviz
 4. Diskusija

 

DRUGI NASTAVNI BLOK (datum: 26.april, 10:00-17:00h) ANALIZA RIZIKA (RAPEX sistem i druge metode)

Zašto učestvovati?

S jedne strane, pre stavljanja na tržište, u toku procesa projektovanja i proizvodnje, za proizvod mora biti sprovedena procena rizika, i ona mora činiti sastavni deo tehničke dokumentacije vezane za proizvod. Analizu rizika, shodno povratnim informacijama, proizvođač vrši i u toku životnog veka proizvoda. Takođe, nadležni organi za zaštitu MORAJU sprovoditi analizu rizika proizvoda koji se nalaze na tržištu, ili se očekuje njihovo uvođenje na tržište, na osnovu čega javnost biva obaveštena o prisustvu nebezbednih proizvoda – RAPEX sistem i metodologija procene rizika u EU (u Srbiji – NEPRO sistem), i na osnovu čega preduzimaju zakonom propisane mere. Od velike je važnosti poznavanje RAPEX sistemna i metodologije, obzirom da je to preporučeni sistem procene rizika na nivou cele EU.

Takođe, treba imati u vidu i hijararhiju, odnosno distribuciju, odgovornosti:  u slučaju pojave neželjenih događaja smatra odgovornim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje mašinu stavlja na tržište i/ili upotrebu (pored proizvođača i zastupnik i distributer). Stoga, posebna pažnja, u okviru radionice, biće posvećena i radu inspekcijskih službi.

 1. Uvod u procenu rizika
 2. Zašto AR?
 3. Kada i ko – AR? Šta je AR?Uticajni faktori; Opšti koraci AR;Ko vrši AR?
 4. Brza procena rizika
 5. RAPEX sistem
 6. Usaglašenost i usklađenost
 7. Informacije o riziku
 8. Diskusija

 

Svi učesnici, na kraju svakog bloka dobijaju Sertifikat o prisustvovanju profesionalnoj obuci iz oblasti odnosnog bloka. 

 

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za ceo program iznosi 29.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.  Za učesnike iz regiona 240 EUR.
 • Kotizacija za I blok 19.500RSD , za II blok 12.500RSD
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijave, kao i dodatni popust za više učesnika iz iste organizacije.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs ili nas možete kontaktirati na telefone +381 11 655 83 05 ili 064 821 33 20