Detalji obuke

Home   /   Priprema pravnih subjekata za inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom

Informacije obuke

 • Seminar:INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
 • Predavači:Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:24.maj 2018.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

Priprema pravnih subjekata za inspekcijski nadzor u oblasti upravljanja otpadom

Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Pravilno upravljanje otpadom zahteva od proizvođača otpada i operatera usklađivanje sa velikim brojem usvojene podzakonske regulative kao i izradu i posedovanje velikog broja dokumenata. U narednom periodu se planira izrada novih strateških dokumenata kojima će biti propisane dodatne obaveze i usklađivanje sa drugim sektorskim zakonima (procena uticaja na životnu sredinu, procena rizika) radi promovisanja koncepta održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštita životne sredine. Poseban naglasak staviće se na: smanjenje stvaranja otpada, ograničenje upotrebe opasnih supstanci iz kojih se generiše opasan otpad, produženje životnog veka proizvoida i zahtevaće se strože obaveze kojima će se osigurati efikasniji sistem odvojenog sakupljanja otpada i veće sankcije ukoliko se ne isprati način trajnog zbrinjavanja otpada.  

Usklađivanje sa dodatnim obavezama koje će se usvojiti u zakonskoj regulativi nametnuće dodatne obaveze u cilju prilagođavanja procesa rada kako bi se ispunilo više ciljeva, a prvenstveno mere za smanjenje generisanje opasnog otpada  kroz izradu Plana prevencije otpada (proizvođača otpada i operatera).

Metodologija procene rizika je promenjena i komplikovanija jer podrazumeva sistematski pristup radi procene emisija, složenosti aktivnosti kako bi se utvrdio sveobuhvatan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine i da se upoznaju sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrde nivo rizika i da poboljšaju svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Namenjeno: Svim odgovornim licima za upravljanje otpadom, menadžerima i drugim odgovornim licima u pravnom licu, zaduženim za saradnju sa inspekcijskim organima kao i onima koji su zainteresovani za oblast upravljanja otpadom.

 

PROGRAM: 

 • Prava i obaveze nadziranih subjekata (proizvođača otpada i operatera) u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 • Najčešći propusti nadziranih subjekata u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom (pribavljanje dozvole, izrada i vođenje propisane dokumentacije, izveštavanje);
 • Usklađivanje sa hijerarhijom upravljanja otpadom ili kako smanjiti troškove upravljanja otpadom – Primeri dobre prakse
 • Nova ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine prema subjektima koji upravljaju otpadom;
 • Kontrolne liste i kalkulatori rizika: Svrha donošenja kontrolnih lista i benefiti za subjekte kao alat za samokontrolu i procenu rizika.
 • RADIONICA:Pitanja, odgovori, instrukcije.

 

Seminar je koncipiran da se kroz direktnu interaktivnost sa predavačem razjasne nedoumice i nađu odgovori koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.


INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za  iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanjakao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs