Detalji obuke

Home   /   PRIPREMA PRAVNIH SUBJEKATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Informacije obuke

 • Seminar:INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
 • Predavači:Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:24. januar 2018.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 10.500

PRIPREMA PRAVNIH SUBJEKATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR

Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom usvojene su značajne promene i strožije obaveze proizvođača otpada i operatera koji upravljaju otpadom. Usklađivanje sa obavezama koje su proizašle iz velikog broja usvojenih podzakonskih akata  zahteva dobro poznavanje odredbi propisa bez obzira na vrstu i složenost aktivnosti koju obavljaju ili instalisane kapacitete.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru propisano je da inspekcija ima prava i dužnost da procenjuje rizik na osnovu koga se sačinjava godišnji plan redovnih inspekcijskih nadzora koji se zasnivaju na sistematskoj proceni rizika koji postrojenja i aktivnosti predstavljaju po životnu sredinu i određuje učestalost inspekcijskih nadzora. Metodologija procene rizika je promenjena i komplikovanija jer podrazumeva sistematski pristup radi procene emisija, složenosti aktivnosti kako bi se utvrdio sveobuhvatan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine i da se upoznaju sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrde nivo rizika i da poboljšaju svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Seminar je koncipiran da se kroz direktnu interaktivnost sa predavačem razjasne nedoumice i nađu odgovori koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.

 

Trening je namenjen svim odgovornim licima za upravljanje otpadom, menadžerima i drugim odgovornim licima u pravnom licu, zaduženim za saradnju sa inspekcijskim organima kao i onima koji su zainteresovani za oblast upravljanja otpadom.

 

KJUČNE TEME: 

 • Prava i obaveze nadziranih subjekata (proizvođača otpada i operatera) u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 • Najčešći propusti nadziranih subjekata u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom (pribavljanje dozvole, izrada i vođenje propisane dokumentacije, izveštavanje);
 • Usklađivanje sa hijerarhijom upravljanja otpadom ili kako smanjiti troškove upravljanja otpadom – Primeri dobre prakse
 • Nova ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine prema subjektima koji upravljaju otpadom;
 • Kontrolne liste i kalkulatori rizika: Svrha donošenja kontrolnih lista i benefiti za subjekte kao alat za samokontrolu i procenu rizika.
 • RADIONICA:Pitanja, odgovori, instrukcije.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za  iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu u roku od 5 dana od dana prijavljivanjakao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs