Detalji obuke

Home   /   UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA

Informacije obuke

 • Seminar:Upravljanje otpadom I reciklaža
 • Predavači:Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović i Rada Šerović
 • Mesto:Beograd, hotel “Šumadija”
 • Datum:11. februar 2017
 • Vreme: od 9,30 do 16h
 • Cena: 13.500

UPRAVLJANJE OTPADOM I RECIKLAŽA

Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović i Rada Šerović

Regionalno savetovanje:  Primena evropske regulative kojom se uređuje stavljanje u promet hemikalija, upravljanje otpadom i reciklaža, biće održano 11. februara 2017 . u Beogradu (hotel “Šumadija”, od 9,30 do 16h).

PREDAVAČI I MODERATORI:
Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Snežana Joksimović i Rada Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Zašto učestvovati: Pravila su ista za sve zemlje koje nisu clanice EU, uključiv zemlje našeg regiona:  Produkcija u oblasti hemikalija nema pristup evropskom tržištu ukoliko proizvodi nisu usklađeni sa zahtevima Evropske legislative. U cilju izvozne ekspanzije, rasta i razvoja, proizvodjači hemikalija iz zemalja Zapadnog Balkana treba da budu upoznati sa regulatornim zahtevima kojima je uslovljen nastup tržište EU i iste primenjuju.

Postojeća Evropska legislativa biće obavezna za sve srpske proizvođače supstanci, smeša i proizvoda. Bez ispunjavanja propisanih zahteva ni jedan privredni subjekt, neće moći da nastavi sa poslovanjem danom ulaska Srbije u EU. Osnovno načelo REACH Uredbe – „Bez podataka nema tržišta“- „No data no market“ postavlja niz pitanja na koje treba naći odgovor.

Cilj savetovanja: Ovo savetovanje treba da pruži objašnjenja i da smernice namenjene proizvođačima supstanci, proizvođačima (formulatorima) smeša i proizvođačima proizvoda koji stavljaju u promet hemikalije, kao i operaterima koji se bave upravljenjem otpadom i reciklažom, u cilju sagledavanja svih obaveza koje su već definisane i sprovode se u okviru nacionalne legislative, ili će morati da ih sprovode u slučaju da svoje proizvode žele da plasiraju na tržište EEA.

PROGRAM SAVETOVANJA: Primena evropske regulative kojom se uređuje stavljanje u promet hemikalija, upravljanje otpadom i reciklaža

             Akrediracija učesnika: od 9 do 9,30h

 1. Proces registracije u skladu sa REACH Uredbom,
 2. Identifikacija supstance u skladu sa smernicama Evropske agencije za hemikalije,
 3. Proces autorizacije, za koje SVHC sustance su izdate autorizacije od strane Evropske komisije i za koje načine korišćenja,
 4. Šta je Ovlašćeni zastupnik, njegove obaveze, kako ga izabrati,
 5. Koje su obaveze proizvođača supstance (metali, industrijske sirovine…),
 6. Koje su obaveze formulatora smeše (detergenti, sredstva za pranje i čišćenje, boje i lakovi, građevinski materijal, legure…),
 7. Koje su obaveze proizvođača proizvoda (podne obloge, nameštaj, tekstilni predmeti, platični predmeti….),
 8. Nova zakonska regulativa u oblasti upravljanja otpadom u funkciju uspostavljanja cirkularne ekonomije i unapredjenja procesa reciklaže otpada u Srbiji – Evropska i nacionalna regulativa
 9. Diskusija, pitanja i odgovori, zaključci