Detalji obuke

Home   /   Upravljanje otpadom- Prava, obaveze i najčešći propusti nadziranih subjekata. Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Informacije obuke

 • Predavači:Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:08.02.2019.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Kotizacija:10.500
 • Cena: sa popustom 8.400

Upravljanje otpadom- Prava, obaveze i najčešći propusti nadziranih subjekata. Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Pravilno upravljanje otpadom zahteva od proizvođača otpada i operatera usklađivanje sa velikim brojem usvojene podzakonske regulative kao i izradu i posedovanje velikog broja dokumenata. Očekuje se stupanje na snagu novih strateških dokumenata kojima će biti propisane dodatne obaveze i usklađivanje sa drugim sektorskim zakonima (procena uticaja na životnu sredinu, procena rizika) radi promovisanja koncepta održivog korišćenja prirodnih resursa i zaštita životne sredine. Poseban naglasak staviće se na smanjenju stvaranja otpada, ograničenju upotrebe opasnih supstanci iz kojih se generiše opasan otpad, obavezujuća stroža primena odgovornosti proizvođača proizvoda, obaveza postepenog samnjivanja odlaganje otpada na deponije, produženje životnog veka proizvoda. Od svih subjekata zahtevaće se ispunjavanje obaveza kojima će se osigurati efikasniji sistem odvojenog sakupljanja otpada i veće sankcije ukoliko se ne isprati način trajnog zbrinjavanja otpada.

Usklađivanje sa dodatnim obavezama koje će se usvojiti u zakonskoj regulativi nametnuće dodatne obaveze u cilju prilagođavanja procesa rada kako bi se ispunilo više ciljeva, a prvenstveno mere za smanjenje generisanje opasnog otpada  kroz izradu Plana prevencije otpada (proizvođača otpada i operatera).

Istovremeno usvojene su izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru koje su uvele nove institute radi jačanja postojećih rešenja u zakonu kojima su promovisani prevencija, procena rizika i jačanje poverenja između inspekcije i privrednih subjekata.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru propisano je da inspekcija ima prava i dužnost da procenjuje rizik na osnovu koga se sačinjava godišnji plan redovnih inspekcijskih nadzora koji se zasnivaju na sistematskoj proceni rirzika koji postrojenja i aktivnosti predstavljaju po životnu sredinu i određuje učestalost inspekcijskih nadzora. Metodologija procene rizika je promenjena i komplikovanija jer podrazumeva sistematski pristup radi procene emisija, složenosti aktivnosti kako bi se utvrdio sveobuhvatan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine i da se upoznaju sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrde nivo rizika i da poboljšaju svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Seminar je koncipiran da se kroz direktnu interaktivnost sa predavačem razjasne nedoumice i nađu odgovori koji će doprineti uspešnom usklađivanju sa zakonskom regulativom.

 

PROGRAM:

 1. Prava i obaveze nadziranih subjekata (proizvođača otpada i operatera) u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 2. Obaveza dostavljanja podataka nadležnim institucijama
 3. Najčešći propusti nadziranih subjekata u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom (pribavljanje dozvole, izrada i vođenje propisane dokumentacije,);
 4. Usklađivanje sa hijerarhijom upravljanja otpadom ili kako smanjiti troškove upravljanja otpadom – Primeri dobre prakse
 5. Upoznavanje sa novim institutima i alatima uvedenim u Zakon o inspekcijskom nadzoru.

 


INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za  iznosi 10.500 dinara, (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • 20% popusta za avansne uplate. Kotizacija sa popustom: 8.400
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/ 821 33 20, obrazovanje@bsavet.rs