Detalji obuke

Home   /   IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE I INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Informacije obuke

 • Seminar:IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE I INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM
 • Predavači:Radmila Šerović, dipl.inž. tehnologije Mcs, Ivana Radosavljević, dipl.pravnik i Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije
 • Mesto:Beograd, hotel Šumadija
 • Datum:06. i 07. septembar 2017.
 • Vreme:od 10 do 16 časova
 • Cena: 17.000, po bloku 10.500

IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE I INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM

Radmila Šerović, dipl.inž. tehnologije Mcs i Ivana Radosavljević, dipl.pravnik, Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

I BLOK: IZMENE ZAKONSKE REGULATIVE U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM, 06.09.2017.

Nova prava i nove poslovne mogućnosti privrednih subjekata:

 • Uvođenje pojma ponovne upotrebe i pripreme za ponovnu upotrebu – razvoj sistema reparacije u R.Srbiji – mogućnost za otvaranje novih radnih mesta
 • Uvođenje instituta ”Nus proizvoda” – nova upotrebna vrednost proizvodnog ostatka – mogućnost većeg profita
 • Uvođenje instituta ”Prestanka statusa otpada” – nova upotrebna vrednost otpada – mogućnost većeg profita
 • Mogućnost da proizvođač vrši tretman otpada – samostalno, preko posrednika, JKP ili javno privatnog partnerstva
 • Posrednik i trgovac – odložena primena odredbi
 • Prevencija stvaranja otpada – smanjenje nastajanja otpada u samom nastaku proizvoda – uvođenje princima Cirkularne ekonomije – nova planska dokumenta i pravac politike upravljanja otpadom

Obaveze privrednih subjekata:

 • Sadržina radnog plana postrojenja za termički tretman – precizno propisana – obaveza operatera
 • Sakupljanje i transport samo uz ugovor sa operaterom i plaćanje preko bankovnog računa
 • Transport opasnog otpada samo u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe – ADR i RID oznake
 • Obaveze JKP koje upravljaju nesanitarnim deponijama – obaveza prilagođavanja propisima o odlaganju otpada na deponije ili zatvaranje tih deponija
 • Dokumen o kretanju opasnog otpada – obaveza najave u roku od 48h i obaveza elektronskog unosa podataka
 • Obaveza izrade Plana upravljanja medicinskim otpadom – precizirana
 • Obaveza proizvođača da zaključi ugovor sa licem koje sakuplja medicinski otpad
 • Obaveza uvoznika i proizvođača lekova da snose troškove upravljanja farmaceutskim otpadom od građana
 • Radionica: Pitanja, odgovori, instrukcije

DRUGI BLOK: PRIPREMA PRAVNIH SUBJEKATA ZA INSPEKCIJSKI NADZOR, 07.09.2017.

Predavač: Vesna Nanuševski, dipl.inž. tehnologije

Izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom usvojene su značajne promene i strožije obaveze proizvođača otpada i operatera koji upravljaju otpadom. Cilj seminara je da se nadzirani subjekti što bolje i efikasnije pripreme za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine.

Prava i obaveze nadziranih subjekata (proizvođača otpada i operatera) u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom:

 • Najčešći propusti nadziranih subjekata u primeni propisa iz oblasti upravljanja otpadom (pribavljanje dozvole, izrada i vođenje propisane dokumentacije, izveštavanje);
 • Usklađivanje sa hijerarhijom upravljanja otpadom ili kako smanjiti troškove upravljanja otpadom – Primeri dobre prakse
 • Nova ovlašćenja inspektora za zaštitu životne sredine u oblasti upravljanja otpadom;
 • Novine u inspekcijskom nadzoru (primeri iz prakse) u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i kontrolnim listama (samoprovera pre inspekcijskog nadzora);
 • Radionica: Pitanja, odgovori,instrukcije

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

 • Kotizacija za oba bloka iznosi 17.000 dinara, po blokovima 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, osveženje u pauzama i koktel za učesnike.
 • Odobravamo popust od 5% za uplatu  izvršenu u roku od 5 dana od dana prijavljivanja, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Prijavu ćete izvršiti tako što ćete nam dostaviti popunjen prijavni formular na obrazovanje@bsavet.rs