Detalji obuke

Home   /   Zakon o agencijskom zapošljavanju

Informacije obuke

 • Naziv seminara:ZAКON O AGENCIJSКOM ZAPOŠLJAVANJU
 • Datum:25. januar 2020.
 • Mesto:Niš, hotel Tami
 • Vreme:od 10 do 16 časova

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Stručnjak za oblast zarada i drugih primanja zaposlenih, sudski veštak

Ciljna grupa:
Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju koji je u primeni od 01. marta 2020. godine. Izuzetno, odredbe koje se odnose na uslove za rad agencije, u primeni su već od 1. januara 2020. godine

Teme seminara:

 • Agencija za privremeno zapošljavanje
 • Poslodavac korisnik
 • Ustupljeni i uporedni zaposleni
 • Period i trajanje ustupanja
 • Osnovni uslovi zapošljavanja (radno vreme, odmori i druga odsustva, zarade, naknade zarade i naknade troškova)
 • Uslovi za rad agencije (dozvola za rad agencije, period važenja dozvole, oduzimanje dozvole)- u primeni već od 1. januara 2020. godine!
 • Naknada za izdavanje dozvole i produženje dozvole za rad AgencijeStručni ispit za rad Agencije
 • Naknada za polaganje stručnog ispita
 • Ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku
 • Ugovor o radu na neodređeno vreme
 • Jednaki uslovi rada zaposlenog i ustupljenog zaposlenog
 • Ugovor o ustupanju zaposlenih između Agencije i poslodavca korisnika
 • Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
 • Ograničenje zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih
 • Obaveze Agencije prema ustupljenom zaposlenom (obaveza isplate zarade, naknade zarade i naknade troškova)
 • Obaveze poslodavca korisnika
 • Кolektivna prava ustupljenih zaposlenih
 • Nadzor nad primenom Zakon
 • Кaznene odredbe.

KOTIZACIJA, POPUSTI, PRIJAVA:

 • Kotizacija za učešće  iznosi 10.500 dinara (+ PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal,  i koktel za učesnike.
 • Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
 • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati: 011/655 83 05, 064/821 33 20