Detalji obuke

Home   /   Zakon o zaposlenima u AP i JLS – najnovije izmene i dopune

Informacije obuke

 • Mesto:Beograd, Hotel "Šumadija"
 • Vreme:30. septembar 2021. godine u 10 časova
 • Predavači:Olga Zorić i Vojkan Stanković (detalji na stranici)
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Zakon o zaposlenima u AP i JLS – najnovije izmene i dopune

Vrednovanje radne uspešnosti državnih službenika – postupak i izrada izveštaja

Zakon o zaposlenima u AP i JLS pretrpeo je značajne izmene i dopune, a razlozi za njihovo usvajanje neposredno su povezani sa ostvarivanjem ciljeva iz Strategije reforme javne uprave  u Republilci Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 42/21 od 11.5.2021. godine), i treba da doprinesu poboljšanju pravnog i organizacionog okvira, kapaciteta institucija i službenika.

Izmene i dopune Zakona o zaposlenima u atuonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

 

Predavači:

 • Olga Zorić, stručni konsultant za oblast radnih odnosa
 • Vojkan Stanković, stručni konsultant i instruktor za IT

Ciljevi radionice:

 • Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbednosne okvire za primenu izmena i dopuna propisa koji se odnose na zaposlene u JLS i AP
 • Kroz praktičan rad uputiti polaznike kako se vrši pravilno vrednovanje radnih učinaka državnih službenika
 • Uputiti polaznike u izradu potrebnih procedura i obrazaca
 • Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene popisa u pojedinačnim slučajeviima, dati im savete kako da probleme reše, ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u praksi.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Prvi deo – Zakon o zaposlenima u AP i JLS – najnovije i predstojeće zakonske izmene

 • Bitne izmene koje se odnose na primenu propisa
 • Državni službenici na koje se izmene odnose
 • Prateći podzakonski akti i njihovo usaglašavanje na osnovu Zakona
 • Rok za usklađivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa odredbama ovog Zakona
 • Ključne izmene u vezi poslova upravljanja ljudskim resursima
 • Šta je proces vrednovanja radne uspešnosti i kako ga realizovati u skladu sa izmenjenim propisima
 • Vrste funkcionalnih i ponašajnih kompetencija koje su potrebne za obavljanje poslova radnog mesta
 • Ključna izmena u konkursnom postupku za popunjavanje položaja
 • Obaveza donošenja Programa stručnog usavršavanja – koji su osnovni elementi i ko ima obavezu donošenja
 • Oblici sprovođenja stručnog usavršavanja
 • Evidencija programa stručnog usavršavanja
 • Prava i obaveze u vezi sa dodatnim obrazovanjem državnih službenika
 • Ključne izmene ocenjivanja službenika i kretanja u službi u skladu sa izmenama i dopunama propisa
 • Vrste i način pokretanja i sprovođenja disciplinskih postupaka

2. Drugi deo – radionica

 • Na osnovu čega se vrši vrednovanje državnih službenika?
 • U kojim slučajevima se vrednovanje vrši pre isteka perioda vrednovanja i na koji način
 • Kako se utvrđuju i vrše izmene godišnjih ciljeva
 • Koje su faze vrednovanja radne uspešnosti?
 • Šta su merila radne uspešnosti i na koji način se vrši ocenjivanje?
 • Kako se vrednuju ponašajne kompetencije?
 • Kako se vrednuju rezultati rada?
 • Na koji način se vrši praćenje rada državnog službenika na položaju?
 • Iishodi vrednovanja i koje dallje korake treba preduzeti?
 • Koje su obaveze rukovodioca, a koje kadrovske službe?
 • Kako se sačinjavaju elektronski izveštaji i šta je od značaja za njihovu valjanost?
 • Ko i kako sprovodi završni razgovor u procesu vrednovanja?
 • Donošenje rešenja od strane rukovodioca – primer Rešenja.

 

__________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322