Detalji obuke

Home   /   Zaštita od požara – Novi pravilnici i Zakon

Informacije obuke

 • Mesto:Hotel Tulip Inn, Novi Beograd
 • Vreme:24. jun 2021. godine od 13 časova
 • Kotizacija i popusti:10.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Zaštita od požara – Novi pravilnici i Zakon

NOVI ZAKONSKI PROPISI - DVA PRAVILNIKA, UREDBA I ZAKON

NOVI TERMIN! Zaštita od požara regulisana je, osim Zakonom, i novim zakonskim propisima koji su stupili su na snagu 7. februara 2021. godine (“Sl. glasnik RS” broj 6 od 29.1.2021), i to su:

 • Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, i
 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategorijji ugroženosti od požara

Subjekti zaštite od požara dužni su da postupaju u skladu sa obavezama utvrđenim zakonom i propisima donesenim na osnovu njega, da primenjuju mere zaštite od požara i eksplozija propisane  zakonom, podzakonskim propisima i opštim aktima, da obezbede primenu planova zaštite od požara i drugih akata i odgovorni su za svaku aktivnost kojom menjaju ili mogu promeniti stanje i uslove zaštite od požara.

Zakon vrši kategorizaciju privrednih i drugih subjekata na koje se njegove odredbe odnose, prema ugroženosti od požara i u zavisnosti od ugroženosti od požara propisuje određene obaveze za pravna lica i druge subjekte. Subjekti prve i druge kategorije su obavezni da donesu plan zaštite od požara, a subjekti treće kategorije su u obavezi da donesu Pravila zaštite od požara kao dokument koji opisuje način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite, planvoe evakuacije, uputstva, proračun broja ljudi koji se mogu evakuisati i sl.

Svi subjekti zaštite od požara moraju imati planove evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara. Planovi i uputstva moraju biti isktanuti na vidljivom mestu. Kazne za pravno lice, prema Zakonu, kreću se u rasponu od 300.000 do 1.000.000 dinara i odnose se na neispunjavanje navedenih obaveza.

 

Predavač je ekspert za oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštitu od požara sa dugogodišnjim nastavnim i praktičnim iskustvom.

 

NASTAVNI PROGRAM:

1) Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara

2) Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara

3) Zakon o zaštiti od požara

 • Plan zaštite od požara
 • Pravila zaštite od požara
 • Osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara

4) Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara

5) Bezbednost i zdravlje na radu i zaštita od požara u Zakonu o BZR i podzakonskim propisima.

 

___________________________________________________

KOTIZACIJA, POPUSTI, NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

 • Kotizacija za učešće iznosi 10.500 dinara (+ PDV).
 • Za brze uplate odobravamo 5% popusta. Za više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatne popuste.
 • Obrazac prijave možete preuzeti ovde. Popunjenu prijavu poslati na obrazovanje@bsavet.rs

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju: 011/6558305 ili 064/8213322