Aktuelne obuke

Home   /   Aktuelne obuke

Loading ...

Novi podzaкonsкi aкti iz oblasti JN; Portal javnih nabavкi – Put кroz otvoreni postupaк javne nabavкe

Od 1. jula 2020. Portal javnih nabavki je počeo sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama je ušao u punu primenu. Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi potpuno novi način sprovođenja posutupka javne nabavke kroz novi Portal javnih nabavki. Portal predviđa da se i otvaranje ponuda obavlja elektronskim putem, što doprinosi povećanju poverenja privrednih […]

Detaljnije

Loading ...

Bolovanje – pravo i zloupotreba prava iz radnog odnosa

WEBINAR 18. avgust 2020.
Kako da utvrdite, odnosno dokažete da li se radi o korišćenju prava ili zloupotrebi istog, i kako da postupite u skladu sa zakonskim propisima, čućete na radionici koja je koncipirana kao rezultat prakse Inspektorata za rad Republike Srbije, odnosno najčešćih zahteva koje inspekcija rada rešava u upravnom postupku, po zahtevu kako zaposlenih tako i poslodavaca.

Detaljnije

Loading ...

Računarske prevare – prepoznavanje, prevencija i zaštita –

WEBINAR 27. avgust 2020.
Ovu veoma aktuelnu oblast vezanu za IT, ekonomsku i ličnu bezbednost prezentiraće Slobodan Stojadinović, IT ekspert Ministarstva spoljnih poslova RS.

Detaljnije

Loading ...

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom

WEBINAR 07. avgust 2020. Usvojenim zakonskim rešenjima, čija primena je počela od 01. januara 2020. godine, omogućen je transparentan proces za efikasno prevođenje otpada u sirovine i više ne podleže pod Zakona o upravljanju otpadom. Seminar je namenjen: Subjektima – proizvođačima otpada i licima odgovornim za upravljanje otpadom, subjektima čija je delatnost tretman otpada, direktorima I menadžerima javnih komunalnih preduzeća.

Detaljnije

Loading ...

Novčana primanja zaposlenih u vreme Covid – 19 RSD sa popustom 6.800 (+pdv)

WEBINAR 06. avgust 2020.
U uslovima vanrednog stanja i pandemije pojavila su se mnogobrojna pitanja kako za zaposlene tako i za poslodavce, a vezana za zarade i rad od kuće. Uz eksperta iz ove oblasti pokušaćemo da Vam pružimo odgovore i instrukcije za njihovo rešavanje u skladu sa zakonskim propisima.
Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih. Želimo Vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Novi Portal javnih nabavki

WEBINAR 16. jul 2020. Usled novonastale situacije i zabrane okupljanja, obuka će biti realizovana putem Web platforme.
Od 1. jula 2020. Portal javnih nabavki počinje sa radom, a novi Zakon o javnim nabavkama ulazi u svoju punu primenu.
Ukoliko imate nekih nedoumica i dodatnih pitanja, pozivamo Vas da ih zajedno rešimo na našoj radionici.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO RSD sa popustom 6.800 (+pdv)

Na on-line radionici koju organizujemo 24. jula 2020, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja.

Detaljnije

Loading ...

Stavljanje u promet i upotreba dezificijenasa

Početak pandemije koronavirusa COVID 19 je otvorila brojna pitanja vezana za stavljaneje u promet i upotrebu dezificijenasa.
Osnovne smernice koje će pomoći u pronalaženju odgovora biće prezentovane na regionalnom savetovanju 27. juna 2020, u Beogradu.

Detaljnije

Loading ...

Elektronski delovodnik – softver

U prodaji je novi proizvod načinjen u saradnji sa Institutom za ekonomsku diplomatiju - Softver za elektronski delovodnik - koji je rezultat višegodišnjeg rada i testiranja na velikom broju instalacija. Vrlo pristupačnom investicijom prilagodite svoju delatnost digitalnom okruženju i olakšajte svoje administrativno poslovanje.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o radu: Primena zakonskih rešenja. Novine, nedoumice i problemi u praksi sa popustom 7.350 + pdv

WEBINAR 20.05.2020. od 10h
U skladu sa novonastalom situacijom, zabranom okupljanja i zdravstvenim preporukama nadležnih organa, seminar će biti realizovan putem web platforme . O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad!

Detaljnije

Loading ...

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

NOVI TERMIN 29. jun 2020. od 12h
Predlog novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ušao je u skupštinsku proceduru 2. decembra 2019. godine i očekuje se njegovo brzo usvajanje.
O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Novi Zakon o javnim nabavkama RSD 5.500 (+pdv)

WEBINAR 29.05.2020. od 13h
Donet je Novi Zakon o javnim nabavkama, koji je u primeni od 1. jula 2020. godine.
Šta aktere u javnim nabavkama očekuje u Novom zakonu, koje se novine očekuju, kako će se one odraziti na sprovođenje i učešće u postupcima javnih nabavki, učesnike će upoznati ekspert za javne nabavke na radionici 29. maja 2020. putem WEB PLATFORME.

Detaljnije

Loading ...

Zloupotreba bolovanja sa popustom 7.350 + pdv

WEBINAR 27. maj 2020. od 10h
Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima? Može li neposredno da kontaktira izabranog lekara, drugi stručno-medicinski organ ili zdravstvenu ustanovu radi provere?Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača.
O svim detaljima ćemo vas blagovremeno obavestiti. Želimo vam dobro zdravlje i uspešan rad.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i novine na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 11. juna, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih, zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni zakona i drugih propisa. Cilj seminara: Upoznavanje sa novim Zakonom o agencijskom zapošljavanju koji je u primeni od 01. marta 2020. godine. Izuzetno, odredbe koje se odnose na uslove za rad […]

Detaljnije

Loading ...

Obaveze izveštavanja o otpadu RSD 10.500

Rok za dostavljanje godišnjih Izveštaja o otpadu sa podacima za prethodnu godinu je 31.03.2020. Izveštaji se dostavljaju preko informacionog Sistema Nacionalnog registra izvora zagađivanja. Preko aplikacije informacionog sistema se redovno dostavljaju i dnevni izveštaji sakupljača otpada, kao  i  Dokument o kretanju opasnog otpada, odnosno Obrazac prethodnog obaveštenja o kretanju opasnog otpada. Svi izveštaji se dostavljaju […]

Detaljnije

Loading ...

Novi propisi u oblasti upravljanja otpadom -nusproizvod i prestanak statusa otpada-

Usvojenim zakonskim rešenjima, čija primena počinje od 01. januara 2020. godine omogućen je transparentan proces za efikasno prevođenje otpada u sirovine i više ne podleže pod Zakona o upravljanju otpadom čime je dat podsticaj merama prevencije stvaranja otpada kao obavezujućem aktu svih subjekata upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

Zaštita podataka o ličnosti u ustanovama obrazovanja

Opšte iskustvo dobre ISMS( Information security Managment System ) prakse ukazuje da su poslovni podaci i informacije primarno dobro štićeni, dok su podaci o ličnosti (lični podaci-LP) u velikoj meri „labavo tretirani“. Zato je EU „Opšta regulative za zaštitu podataka – GDPR (General Data Protection Regulation), objavljena 25.05.2016. sa grejs periodom od 2 godine i […]

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) koji će obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, usvojen je 14. marta 2019. godine. Izmenama i dopunama Zakona uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane: proizvodnju, skladištenje, transport hrane kao i maloprodaja. […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronstronsko kancelarijsko poslovanje

PROGRAM RADIONICE: Elektronsko poslovanje Koncepti elektronskog poslovanja Forme elektronskog poslovanja Modeli elektronskog poslovanja Model elektronske trgovine Aukcijski model Model portala Model sa dinamičkim određivanjem cena Modeli grupne kupovine Onlajn zajednice Infrastruktura elektronskog poslovanja Komponente IT infrastructure Internet i savremeno poslovanje Razvoj aplikacija elektronskog poslovanja u internet okruženju Računarstvo u oblaku Upravljanje digitalnim identitetima Infrastruktura javnih […]

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Do kraja 2019. godine poslodavci su u obavezi da ažuriraju podatke o zaposlenima prema novom šifarniku zanimanja odnosno od 1. januara 2020. godine koristiće se isključivo novi šifarnik koji obuhvata 3. 641 zanimanje, a lista je usklađena sa potrebama privrede i tržišta rada u Srbiji, kao i sa međunarodnim standardom.   Ciljna grupa: Ovlašćena lica […]

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke Кomisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Balkanski savet Vas poziva da prisustvujete obuci na kojoj će biti razmatrane teme koje su aktuelne u javnim nabavkama, a tiču se najnovije prakse Republičke komisije za zaštitu prava, kroz odluke koje ove institucije koje su donete u poslednjih godinu dana. Ključne teme: Кomunikacija u postupku javne nabavke Tehničke specifikacije adrovski i tehnički kapacitet za […]

Detaljnije

Loading ...

Zaštita podataka o ličnosti i usklađenost sa GDPR – Novi Zakon

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ZZPL/ GDPR (General Data Protection Regulation – Opšta Regulativa za zaštitu podataka) –usvojen je u novembru prošle godine ( ,,Sl.glasnik RS“ broj 87/2018 ).U punu primenu je ušao 21.avgusta 2019.godine zbog usklađivanja sa regulativom Evropske unije. Seminar je namenjen: svima koji skupljaju, obrađuju, prenose, skladište ili arhiviraju LP zaposlenih, […]

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada

PRIMENA ZAKONSKIH REŠENJA U VEZI SA OSTVARIVANJEM PRAVA IZ RADNOG ODNOSA I PO OSNOVU RADA. NEDOUMICE I PROBLEMI U PRAKSI   Cilj seminara: Praktična primena odredbi propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Ciljna grupa: Predstavnici poslodavaca, odnosno ovlašćena lica za odlučivanje o pravima i obavezama i odgovornostima zaposlenih; zaposleni i sindikalni predstavnici koji rade na primeni […]

Detaljnije

Loading ...

Novousvojeni podzakonski akti Zakona o zaštiti životne sredine i Zakona o upravljanju otpadom

Usvojena zakonska regulativa obavezuje sve subjekte da prema stepenu negativnog uticaja pri obavljanju aktivnosti plaćaju naknadu, ali da istovremeno imaju mogućnost i prava da koriste sredstva Zelenog fonda Republike Srbije kako bi unapredili funkcionalno upravljanje otpadom. Očekuje se stupanje na snagu novih strateških dokumenata kojima će biti propisane dodatne obaveze i usklađivanje sa drugim sektorskim […]

Detaljnije

Loading ...

Higijenski uslovi propisani za rad u predškolsim ustanovama

Cilj ove radionice je da svim privatnim i državnim subjektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema propisanim Zakonima i drugim konceptima (HACCP Sistem i standardi) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja i skladištenje  hrane.  Radionica je namenjena osnivačima predškolskih ustanova, medicinskim […]

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Subjekti koji posluju sa hranom - pripremaju, proizvode, skladište i distribuiraju hranu moraju se odgovorno odnositi prema zakonima o inspekcijskom nadzoru i bezbednosti hrane. Koje sanitarno - higijenske zahteve, evidencije i kontrole moraju sprovoditi, i koje su kaznene odredbe za nepoštovanje zakonskih normi saznajte na seminaru 04. oktobra.

Detaljnije

Loading ...

Zakon o elektronskoj trgovini

U ekspanziji e-poslovanja, posebno e-trgovine, danas, gde poslovni sistemi distribuiraju svoje vrednosti (lične i poslovne podatke i informacije, novac, intelektualnu imovinu itd.) preko nepoverljivog Interneta drugim poslovnim sistemima, zaštita informacija postaje obavezan uslov za bezbednost poslovanja i konkurentsku prednost na širokom e-tržištu. Izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019, od […]

Detaljnije

Loading ...

Zloupotreba bolovanja

Šta poslodavac može/treba/sme da uradi u slučaju postojanja sumnje u zloupotrebu bolovanja, na koji način i u kojim rokovima?
Ko, pod kojim uslovima, u kom slučaju i u kolikom trajanju utvrđuje privremenu sprečenost za rad? Ukoliko imate nedoumice u vezi ovih i drugih pitanja, rešite ih kroz priktičan rad i preporuke naših predavača na seminaru 20.09.2019.

Detaljnije

Loading ...

Šifarnik zanimanja i rad na Portalu CROSO

Na radionici koju organizujemo 07. novembar, kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja kao i sa Novim šifarnikom zanimanja koji će isključivo da se koristit od 01. januara 2020. godine.

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke Кomisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Balkanski savet Vas poziva na obuku sa temom koja dotiče sve učesnike postupka javnih nabavki, a vezana je za najnoviju praksu Republičke Кomisije za zaštitu prava. Na obuci, 14. juna, biće Vam predstavljene najnovije odluke ove institucije, donete u poslednjih godinu dana.

Detaljnije

Loading ...

Menadžment sistem informacione bezbednosti

REGIONALNO SAVETOVANJE: MENADŽMENT SISTEM IFORMACIONE BEZBEDNOSTI – ISMS (ISO/IEC 27001:2013) – – MSIB (SRPS ISO/IEC 27001:2014) –   Kome je savetovanje namenjeno: Svim polaznicima koji žele ili planiraju da se, kao profesionalci, bave poslovima menadžmenta sistema informacione bezbednosti (MSIB) i integracijom MSIB-a u menadžment sistem kvaliteta organizacije, kao i onima koji su zainteresovani da ovladaju problematikom […]

Detaljnije

Loading ...

Elektronska dostava podataka u Registar hemikalija i biocidnih proizvoda

Od januara 2019. godine, počela je sa radom elektronska dostava podataka za upis hemikalija  u Registar hemikalija, a od aprila 2019. godine za podnošenje zahteva za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu biocidnih proizvoda za dostavljanje tehničkog dosijea.

Detaljnije

Loading ...

Rad na Portalu CROSO

Kroz praktičan prikaz na testnom Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, polaznik radionice će biti osposobljen da: Uspešno na Portalu CR-a elektronskim putem sprovodi prijave/odjave/promene na obavezno socijalno osiguranje. Efikasnije prepoznaje i rešava probleme; Brže i efikasnije radi na Portalu Centralnog registra; Bolje razume tehničke probleme vezane za sertifikate.   PROGRAM RADIONICE: 1) Upoznavanje sa Centralnim […]

Detaljnije

Loading ...

Zdravstvena ispravnost i bezbednost hrane sa osvrtom na HACCP i ISO standarde

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) koji će obezbediti visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi i interesa potrošača, usvojen je 14. marta 2019. godine. Izmenama i dopunama Zakona uvodi se novi koncept kojim su obuhvaćeni svi sektori u lancu hrane: proizvodnju, skladištenje, transport hrane kao i maloprodaja. […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i zdravlje na radu; sprovođenje mera i odgovornosti RSD 10.500

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom- Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru RSD 10.500

Kroz interaktivni seminar 19. aprila, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

Higijenski uslovi propisani za rad u predškolsim ustanovama RSD 9.500

Cilj ove radionice je da svim privatnim i državnim subjektima koji se bave ishranom, negom, preventivno-zdravstvenom i socijalnom zaštitom dece, pruži informacije o potrebama i razlozima za odgovoran odnos prema propisanim Zakonima i drugim konceptima (HACCAP Sistem i standardi) – dobra higijenska praksa, priprema, proizvodnja i skladištenje  hrane.  Radionica je namenjena osnivačima predškolskih ustanova, medicinskim […]

Detaljnije

Loading ...

Cirkularna ekonomija – obaveze preduzeća i biznis potencijal RSD 10.500

Kao nova paradigma ekonomskog razvoja, cirkularna ekonomija ima koristan uticaj na  životnu sredine, ekonomski i socijalni razvoj društva, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Cirkularna ekonomija omogućava uštedu resursa i energije, smanjenje nastajanja otpada i njegovo potpuno iskorišćenje i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije što dovodi do smanjenja uticaja na klimatske promene. To […]

Detaljnije

Loading ...

Informaciona bezbednost RSD 10.500

Informaciona bezbednost je aspekt bezbednosti koji se odnosi na rizike povezane sa upotrebom IКT, uključujući bezbednost podataka, uređaja, informacionih sistema, mreža, organizacija i pojedinaca. Razvojem teorije i prakse u ovoj oblasti države i savezi država odgovaraju na sve izraženije pretnje iz sajber prostora, koje mogu bitno da ugroze funkcionisanje kritične infrastrukture, privrede, pa i nacionalne […]

Detaljnije

Loading ...

Upravljanja hemikalijama – E-portal, Aneks VIII CLP Uredbe, SIP RSD 11.500

U procesu pridruživanja Republika Srbija će morati da uskladi sve propise sa EU regulativom. S obzirom na to da se oblast upravljanja hemikalima sastoji od Uredbi koje se neposredno primenjuju, u predpristupnom periodu neophodno je organizovati i informisati privredne subjekte o odredbama koje će direktno uticati na njihovo poslovanje kada Srbija postane članica EU, kao i u predpristupnom periodu.
Na savetovanju 09.02.2019. možet sanati više o tome.

Detaljnije

Loading ...

Novine i rad na Portalu CROSO sa popustom 7.600

Novi termini: 29.mart, Beograd
Kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene sa ciljem da se olakša rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Primena novih zakonskih rešenja u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada RSD 10.500

Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2019. godini i kako rešiti nedoumice i probleme sa kojima se susrećete u praksi. Koje su obaveze poslodavaca?

Detaljnije

Loading ...

Upravljanje otpadom- Prava, obaveze i najčešći propusti nadziranih subjekata. Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru RSD sa popustom 8.400

Kroz interaktivni seminar 08. februara, što bolje i efikasnije pripremite se za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine, i upoznajte se sa novom metodologijom kako bi i sami mogli da utvrdite nivo rizika i da poboljšate svoj učinak u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

Detaljnije

Loading ...

Novine i rad na Portalu CROSO sa popustom 7.600

Novi termini: 24. januar BEOGRAD, 25. januar NOVI SAD
Kroz praktičan prikaz predavača, upoznajte se sa novim načinom izveštavanja, preuzimanjem izveštaja i drugim novinama koje su uvedene sa ciljem da se olakša rad na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Bezbednost i zdravlje na radu – Izmene i dopune zaкona o inspeкcijsкom nadzoru. Kontrolne liste. Odgovornosti i sprovođenje mera sa popustom 6.240

U toku primene Zakona o inspekcijskom nadzoru pripremljene su različite analize, metodologije i studije koje se odnose na oblast inspekcijskog nadzora sa raznovrsnim i sadržajnim preporukama. Ove preporuke su pretočene u smernice i preporuke Кoordinacione komisije, koja je u međuvremenu imala živu aktivnost usmerenu na unapređenje rada i koordinacije inspekcija. U okviru Кoordinacione komisije utvrđene […]

Detaljnije

Loading ...

Bezbedan i zdrav rad – odgovornost i sprovođenje mera RSD 7.800

Rukovodioci,  po nivoima rukovođenja treba da budu najjača karika u sistemu zaštite ljudi u procesima rada kod svih društveno odgovornih poslodavaca. Za svakog poslodavca,  da bi zaštitio svoje poslovanje , od ključne važnosti je individualizacija odgovornosti. Sve poslove, u ime poslodavca obavljaju nadležna lica, te je konkretizacija odgovornosti, odnosno uspostavljanje sistema, u kojem će se […]

Detaljnije

Loading ...

Praksa Republičke komisije u postupcima javnih nabavki. Komunikacija između naručioca i ponuđača RSD 10.500

Balkanski savet Vas poziva da se upoznate sa odlukama Republičke komisije za zaštitu prava u kojima je ista u poslednjih godinu dana razmatrala interesantne situacije po pitanju komunikacije između naručioca i potencijalnih ponuđača; uslova za učešće, kriterijuma i tehničkih specifikacija, kao i određenih specifičnih procesnih situacija. Verujemo da će ove teme interesovati sve koji svakodnevno […]

Detaljnije

Loading ...

Upoznavanje sa novinama i rad na Portalu CROSO RSD 9.500

Novi termin: 21. 12. 2018.
Usled velikog interesovanja, otvorili smo novu grupu za obuku za rad na Portalu CROSO na kojoj možete, kroz praktičan prikaz predavača, saznati više o korišćenju i novinama na Portalu centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Detaljnije

Loading ...

Novine u oblasti radnih odnosa i obračuna zarada. Problemi u praksi RSD 10.500

Novi termin - 07. novembar 2018. godine.
Saznajte koje su novine definisane izmenama i dopunama Zakona o radu u 2018. godini i kako rešiti probleme sa kojima se susrećete u praksi.

Detaljnije

Load More